Polityka prywatności i plików cookies

 1. Niniejsza Polityka prywatności i Plików Cookies (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników strony www.kancelariatucholski.pl (zwana dalej „Stroną”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki stron oraz zabezpieczenie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników poprzez Stornę jest Kancelaria, tj. Marcin Tucholski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Tucholski z siedzibą ul. Gdańska 139, 85-022 Bydgoszcz, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 554-276-51-21, REGON 368819752
 3. Użytkownik Strony kontaktując się mailowo lub telefonicznie, czy też za pomocą formularza kontaktowego, przekazuje Kancelarii swoje dane osobowe. W przypadku kontaktu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych jako usługodawcy polegający na wykonaniu zwartej z Użytkownikiem umowy i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Administratora danych osobowych (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
 4. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem (do czasu wykonania umowy jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Usługodawcy) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym przez Administratora danych osobowych (do czasu cofnięcia zgody).
 5. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 3. powyżej, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego zostały przekazane przez Użytkownika. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim, w innym celu niż wskazane w tymże regulaminie (np. bankowi realizującemu płatności klientów), bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.
 6. Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 8. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 9. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Kancelarię o wszelkich innych stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny.
 10. Strona może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony www, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Stronę na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.
 11. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Stronę wyłącznie w celu lepszego dostosowania Strony do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na Stronie mogą służyć następującym celom:
  1. zapewnienia prawidłowego działania Strony. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;
  2. poprawy wydajności i optymalizacji działania Strony. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;
  3. targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Strony do potrzeb Użytkownika.
 12. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na Stronie nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika.
 13. Pliki „cookies“ używane na Stronie są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.
 14. Kancelaria jest uprawniona do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów prawa, zmiana zasad świadczenia usług przez Kancelarię). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na Stronie. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Strony. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Strony w każdym czasie.
 15. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów, nie zmienia treści Umów zawartych przed zmianą Polityki.

Bydgoszcz, dnia 17 października 2018 roku