Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Tucholski zapewnia kompleksową pomoc i obsługę prawną klientom indywidualnym, przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym podmiotom.

W ramach usług udzielamy porad i konsultacji prawnych, sporządzamy opinie prawne, tworzymy i opiniujemy umowy, przygotowujemy pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia i inne pisma procesowe, reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, urzędami oraz organami egzekucyjnymi. Realizujemy także zlecenia stałej obsługi prawnej, zapewniając Klientom wszechstronną pomoc prawną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Pozostajemy w stałej współpracy z zaprzyjaźnionymi kancelariami radców prawnych, z aplikantami radcowskimi oraz innymi profesjonalnymi podmiotami wyspecjalizowanymi (m.in. notariuszami, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi) w zakresie niezbędnym do zapewnienia Klientom kompleksowej i specjalistycznej obsługi.

Wyróżnia nas fachowość, zaangażowanie oraz rzetelność, pracujemy w oparciu o najwyższe standardy bazując na wiedzy i doświadczeniu przy zachowaniu zasad etyki zawodu.

Prawo gospodarcze

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

 • zakładanie spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów
 • sporządzanie projektów umów i statutów
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółki oraz innych aktów wewnętrznych
 • organizacja i przygotowanie pod kątem prawnym zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy)
 • doradztwo w zakresie prawa pracy (m .in. sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania)
 • windykacja należności
Prawo cywilne

Zapewniamy kompleksową obsługę m. in. w zakresie spraw:

 • o zapłatę
 • o odszkodowanie związane z wypadkiem komunikacyjnym, za szkodę na mieniu, za wypadek przy pracy
 • o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, za naruszenie dóbr osobistych
 • o ochronę własności, ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania
 • o dochodzenie roszczeń o wydanie nieruchomości
 • o dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
 • o zniesienie współwłasności
 • o eksmisję
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie służebności osobistych i gruntowych
 • o ustanowienie służebności przesyłu
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o ubezwłasnowolnienie
 • dotyczących praw z tytułu rękojmi i gwarancji
Prawo spadkowe

Świadczymy usługi w zakresie spraw o:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • zachowek
 • zaliczenia darowizn na zachowek i udział spadkowy
 • odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe
 • odrzucenie spadku
 • wydziedziczenie
Prawo rodzinne i opiekuńcze

Świadczona pomoc prawna obejmuje sprawy o:

 • rozwód
 • separację
 • alimenty
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów
 • podziału majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa
Prawo pracy

Zapewniamy obsługę prawną w zakresie:

 • ustalenia istnienia stosunku pracy
 • dochodzenia wynagrodzenia za pracę i godziny nadliczbowe i inne należności pracownicze
 • sprostowania świadectwa pracy
 • przywrócenia do pracy
 • odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • dochodzenia roszczeń pracowniczych

sporządzamy:

 • umowy o pracę oraz dokumentację związana ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy
 • kontrakty menadżerskie
 • umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu
 • umowy o zachowaniu poufności
 • wewnętrzne regulaminy pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, oraz świadczymy pomoc w ich wdrażaniu
Prawo administracyjne

W ramach pomocy prawnej sporządzamy:

 • odwołania od decyzji
 • zażalenia na postanowienia administracyjne
 • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji)
 • skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Windykacja należności

Sporządzamy

 • wezwania do zapłaty
 • projekty ugód
 • pozwy o zapłatę
 • wnioski egzekucyjne

Pomagamy w negocjacjach, mediacjach, postępowaniu egzekucyjnym.

Mediacje

Prowadzimy mediacje:

 • cywilne
 • rodzinne
 • pracownicze
 • gospodarcze

Formy współpracy

 1. doradztwo indywidualne
 2. stała obsługa
 3. zastępstwo procesowe

Kancelaria udziela porad i sporządza opinie prawne także za pośrednictwem Internetu poprzez formularz dostępny w zakładce "Kontakt". Za jego pośrednictwem lub bezpośrednio na adres e-mail: kancelaria@kancelariatucholski.pl mogą Państwo złożyć zapytanie o wycenę, opisując jak najdokładniej wszystkie szczegóły dotyczące danej sprawy oraz załączając w razie potrzeby pliki z dokumentacją sprawy/zapytania.

W ciągu 24 godzin otrzymają Państwo wycenę zlecenia, przybliżony termin wykonania usługi oraz dane do przelewu. Zapytanie o wycenę porady lub opinii jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla Klienta.